Blog

Do 26 kwietnia trwa nabór zgłoszeń do Konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy”

Do rywalizacji o prestiżową statuetkę „Gryfa” oraz atrakcyjne nagrody specjalne zapraszamy liderów pomorskiej przedsiębiorczości.

Celem głównym Konkursu jest promowanie przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej przedsiębiorstw regionu poprzez:

[list style=”paperclip”]

 • prezentację i promocję firm, które w sposób szczególny wpływają na rozwój gospodarczy województwa,
 • promowanie laureatów konkursu na arenie regionalnej, a także ponadregionalnej poprzez rekomendacje do ogólnopolskich nagród i wyróżnień,
 • upowszechnianie dobrych praktyk w biznesie,
 • włączenie sektora przedsiębiorców do współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego,
 • inicjowanie pozytywnego współzawodnictwa przedsiębiorstw oraz
 • promowanie korzystnego i pożądanego wizerunku gospodarczego województwa.

[/list]

Konkurs organizowany jest po raz XIV pod auspicjami Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości, której przewodniczy Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Uczestnicy

Udział w konkursie o Nagrodę Pomorską „Gryfa Gospodarczego 2013” jest bezpłatny, a budżet przedsięwzięcia stanowią wpłaty sponsorów Konkursu.

Zgłoszenie uczestnictwa mogą złożyć przedsiębiorstwa mające zarejestrowaną siedzibę na terenie województwa pomorskiego. Uczestnicy konkursu muszą wykazać, iż nie mają zaległości w opłacaniu podatków oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne poprzez załączenie stosownego oświadczenia oraz muszą dostarczyć kopię dokumentu rejestrowego przedsiębiorstwa.

Kategorie konkursowe

Konkurs rozstrzygany jest w czterech kategoriach:
[list style=”paperclip”]

 • „Mikroprzedsiębiorstwo” – zatrudniające mniej niż 10 pracowników,
  • „Małe Przedsiębiorstwo” – zatrudniające do 10 do 49 pracowników,
   • „Średnie Przedsiębiorstwo” – zatrudniające od 50 do 249 pracowników,
    • „Duże Przedsiębiorstwo” – zatrudniające powyżej 250 pracowników.
    • [/list]

     Nagrody

     Laureaci konkursu otrzymują statuetkę Nagrody Pomorskiej „Gryf Gospodarczy 2013”. Kapituła Konkursu przyznaje również wyróżnienia pozostałym finalistom w każdej kategorii konkursowej. Zarówno laureaci, jak i firmy wyróżnione, mają prawo używać logo i określenia: ”Laureat/Wyróżnienie Konkursu Nagrody Pomorskiej „Gryf Gospodarczy 2013”.

     Media i instytucje patronujące konkursowi przyznają dodatkowo jednemu z finalistów, honorową statuetkę Nagrody Pomorskiej „Gryfa Medialnego 2013”.

     Kategoria Specjalna: INNOWACYJNE PRZEDSIĘWZIĘCIE

     Ponadto, w ramach kategorii specjalnej Konkursu: INNOWACYJNE PRZEDSIĘWZIĘCIE, przygotowano statuetkę Nagrody Pomorskiej „Gryf Gospodarczy 2013” oraz trzy wyróżnienia.

     W tej kategorii ocenie podlegać będzie: innowacyjność, atrakcyjność rynkowa i sposób organizacji działań w ramach planowanego przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym, jakie zostaną opisane i zaprezentowane w złożonej dokumentacji. Wyłonione rozwiązania mogą obejmować nowe produkty lub usługi i dotyczyć sfery technologicznej, organizacyjnej i/lub marketingowej.

     Zgłoszenia konkursowe

     Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na portalu Konkursu: www.gryfgospodarczy.pl.

     Serdecznie zapraszamy do udziału!

     Zgłoszenia proszę składać:
     1) w formie elektronicznej (skany dokumentów) na adres mailowy Biura Konkursu: centrum@pom.pl
     oraz
     2) w formie papierowej do Sekretariatu Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości:

      a. osobiście: w siedzibie Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWP, przy ul. Rzeźnickiej 58 w Gdańsku (Sekretariat, II piętro, pokój 3.06),
      b. lub drogą pocztową na adres:
      Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
      Departament Rozwoju Gospodarczego
      ul. Okopowa 21/27
      80-810 Gdańsk

     do dnia [highlight bg=”#fc0″ color=”#000″]26 kwietnia 2013 roku [/highlight] (liczy się data stempla wpływu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego).